เมตตา

================================

1. ดวงใจข้าฯ ร้องเรียกหาพระเจ้า ตรอมตรมหมองเศร้าด้วยความระทม
อารมณ์หวั่นไหวด้วยใจเป็นทุกข์ เพราะบาปที่ทำที่ทำให้ช้ำให้พระทัย

2. วิญญาณข้าฯ สมต้องรับทัณฑ์โทษ วอนองค์ทรงโปรดยับยั้งพระทัย
วิญญาณไม่สมได้การอภัย เพราะบาปที่ทำมากล้นจนหมดอาลัย

3. แต่กระนั้นข้าฯ มีความไว้ใจ ในองค์ทรงชัยทรงพระนามว่าบิดา
เข้ามากราบวิงวอนพระองค์ ขอทรงเมตตาเมตตา เมตตา

4. ในพระเมตตาข้าฯ ขอทรงโปรด อภัยบาปโทษที่ผิดแล้วมา
อาญาที่มีมากเกินทนไหว ใช้กรรมโทษทัณฑ์สำนึกตนพึ่งพระองค์

(ซ้ำ 3)