ข้าแต่อารักขเทวดา  		เอากุสติน

==============================

ข้าแต่อารักขเทวดา พระเป็นเจ้าทรงกรุณา
มอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่าน

โปรดส่องสว่าง พิทักษ์รักษา
และคุ้มครองข้าพเจ้า ตามทางความรอด
ณ วัน(คืน) นี้ด้วยเทอญ อาแมน