โอ้พระชุมพา		อ.ประจงกิจ

============================

1. โอ้พระชุมพาของพระบิดา
ผู้ทรงเมตตารับโทษโทษา
ประทานชีวาเป็นศีลบูชา
กรุณาเราเทอญ

2. โอ้พระชุมพา บุตราพระเจ้า
ผู้ทรงบรรเทาให้เราสุขศานต์
ประทานชีวิตเลี้ยงจิตวิญญาณ
กรุณาเราเทอญ

3. โอ้พระชุมพา ราชาสวรรค์
ยอมพลีชีวันรับโทษมหันต์
ให้เราสุขสันต์ชีวิตนิรันดร์
ประทานสันติเทอญ