ข้าแต่พระเจ้า 1 			สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

================================

ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาเทอญ