จงชื่นชมยินดี

====================================

(รับ) พี่น้องทั้งหลายจงชื่นชม เกษมเปรมปรีดิ์เถิด

1)จงชื่นชมยินดี พระเป็นเจ้าอยู่ใกล้เราแล้ว
จงชื่นชมยินดี พระเป็นเจ้าอยู่ใกล้เรา

2)จงชื่นชมยินดี ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสุภาพ
จงชื่นชมยินดี พระเจ้าจะอยู่กับเรา

3)จงชื่นชมยินดี เตรียมที่ประทับของพระองค์
จงชื่นชมยินดี เมื่อเราต้อนรับพระองค์

4)จงชื่นชมยินดี เกียรติมงคลแด่พระบิดา
จงชื่นชมยินดี สิริแด่องค์ความรัก