ด้วยศรัทธา		อ.ศิลาโคตร

=================================

ก้มเศียรกราบลงวันทา มอบบรรณาการถวายพระองค์
ด้วยเครื่องหอมดอกไม้ดังใจประสงค์
จากไพรพฤกษ์พงมอบองค์เพื่อร่วมบูชา

แสงเทียนสว่างเปรียบดังแสงธรรม
ให้เราก้าวนำทางธรรมสู่แดนกัลวาร์
แรงรักแรงใจให้เกิดเป็นแรงศรัทธา
ในพระคริสต์ราชาเมตตาเถิดข้าคนไทย (ข้าคนไทย)

กลิ่นหอมดอกไม้ธูปเทียนบูชา เป็นเครื่องนำพาศรัทธาถึงองค์ทรงชัย
โปรดเถิดหนารับไว้กลางดวงหทัย อย่าเลยละไปจากใจขอร่วมบูชา