บุญลาภ    		อ.ประจงกิจ

=============================
1. เป็นบุญของผู้ที่มีจิตใจยากจน สู้ทนจนได้ราชัยสวรรค์นิรันดร์
2. เป็นบุญของผู้ที่หิวกระหายความยุติธรรม เขาจะอิ่มหนำสุขล้ำในแดนเทวา
3. เป็นบุญของผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน เขาจะได้เป็นเจ้าของแผ่นดินสัญญา
4. เป็นบุญของผู้ที่มีจิตใจกรุณา ด้วยว่าจะได้ความเมตตาตอบแทน

5. เป็นบุญลาภ แก่ผู้มีใจราบคาบ เขานั้นจะได้ชื่อ ว่าบุตรพระเจ้า
6. เป็นบุญลาภ แก่ผู้มีใจบริสุทธ์ิ เขาจะได้เชยชม พระพักตร์พระองค์
7. เป็นบุญของผู้ที่มีใจทุกข์ระทม ตรอมตรมเขาจะได้รับซึ่งความบรรเทา
8. เป็นบุญของผู้ที่ถูกเบียดเบียนเพราะความชอบธรรม
รางวัลของเขาก็คือสวรรค์

เป็นบุญลาภ แก่ผู้ทุกข์ร้อนเพราะเรา บำเหน็จในสวรรค์ นั้นใหญ่ยิ่งนัก
เป็นบุญลาภ เป็นบุญลาภ ใครที่ทำดังนี้ มีบุญลาภ