บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================

บทสร้อยที่ 66) จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี

บทสร้อยที่ 67) ความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงนิจนิรันดร์

บทสร้อยที่ 68) จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายแด่พระเจ้า

บทสร้อยที่ 69) พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความอ่อนหวาน และเมตตาสงสาร

บทสร้อยที่ 70) ข้าแต่พระเจ้าโปรดฟังคำภาวนา ของข้าพเจ้า
ขอให้เสียงร้อง ของข้าพเจ้า ไปถึงพระองค์

บทสร้อยที่ 71) โปรดแสดง พระเมตตา ต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด
พระเจ้าข้า

บทสร้อยที่ 72) ทุกคนที่เกรงกลัวองค์พระเจ้า* ย่อมเป็นผู้มีความสุข