ถวายเครื่องบูชา		บ.พานุพันธ์

==============================

1) โอ้พระองค์โปรดทรงเมตตา รับฟังภาวนา
อีกกายาและใจถวาย น้อมทูลนำมา
ร่วมบูชาศักดิ์สิทธิ์ของคริสตองค์ ผู้เป็นสงฆ์ยิ่งใหญ่นิรันดร์

(รับ) ถวายด้วยความยินดี ถวายด้วยจิตภักดี
ปรานีรับเครื่องบูชา

2) นี่คือปังองุ่นเจือจุน รับเครื่องบูชา
เปลี่ยนกลับกลายเป็นกายโลหิต ของพระบุตรา
เสด็จมาแฝงอยู่ภายใต้เพศปัง ยังชีวิตให้ผู้รับทาน

3) กิจการความดีที่ทำ ทุกวันข้าทูล
โปรดการุญเมตตาข้าไท รับเป็นบูชา
จิตวิญญาณ์ขอมอบไม่คิดทวงคืน จะมิฝืนคำที่สัญญา