องค์ความรัก (ชุมพา)		พ.อานามวัฒน์

==========================

นี่หรือคือองค์ความรัก
เพราะรักจึงพลีชีวา
นี่หรือคือองค์ชุมพา
ชีวาเราจึงพ้นภัย
ยอมหลั่งเลือดแห่งชีวิต
อุทิศไม่คิดชีวัน
กางเขนเป็นเครื่องประกัน
รางวัลที่ทรงเมตตา
ความรักขององค์ชุมพา
วิญญาณ์ข้าฯ พ้นมลทิน