เชิญเรามาถวาย

==================================
1) เชิญเรามาถวายน้อมวันทา ถ่อมวิญญาณ์เข้าเฝ้าพระองค์
สำรวมจิตใจกายให้มั่นคง คอยพระพรขององค์ทรงชัย
องค์พระคริสต์เสด็จมาหา...เรา องค์พระเจ้ามาช่วยอวยชัย

2) ราชาเหนือราชาบังเกิดมา จากมาเรียโสภาก่อนไกล
เป็นพระเจ้าเหนือเจ้าที่ยิ่งใหญ่ แต่ทรงในกายาปวงชน
เป็นอาหารวิญญาณดวงชี...วา แก่บรรดาผู้ถ่อมกมล

3) หมู่มวลทูตสวรรค์ล้อมเรียงราย ต่างกระจายล้อมเฝ้าเบื้องบน
ยามพระองค์จะลงสู่สากล จากเมืองบนโอภาสวิไล
พลันความมืดสว่างโดยทัน...ใด โลกแจ่มใสพิไลพราวตา

4) เครูบิมอยู่เฝ้าเบื้องบาทบงส์ เซราฟิมน้อมลงบูชา
ต่างบรรเลงสรรเสริญจอมราชา ส่งภาษาเกษมเปรมปรีดิ์
อัลเลลูยาอัล- เลลู...ยา ขอสรรเสริญพระองค์สูงสุด