ข้าฯ มอบทุกสิ่ง

=================================

1. ข้าฯ มอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ยอมถวายด้วยความยินดี
ข้าฯ จะรักและพึ่งพระเยซู ต่อพระพักตร์ตลอดชีวี

(รับ) ข้าฯ ขอมอบถวาย ข้าฯ ขอมอบถวาย
มอบถวายให้แด่พระเยซู พระผู้ช่วยประเสริฐ

2. ข้าฯ มอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้าฯ นอบน้อมกราบพระบาทา
ความสุขโลกนี้ข้าฯ ละทิ้งแล้ว ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้าฯ

3. ข้าฯ มอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ให้เป็นสมบัติของพระองค์
ขอพระจิตตาบริสุทธา ทรงนำข้าฯ ตามพระประสงค์

4. ข้าฯ มอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้าฯ ถวายทั้งใจและกาย
โปรดประทานมารักและภักดี โปรดปรานีฟังคำข้าฯ วอน