บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================

บทสร้อยที่ 39) องค์พระเจ้า*ทรงเป็นพละกำลัง
และบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอด

บทสร้อยที่ 40) โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด พระเจ้าข้า

บทสร้อยที่ 41) ข้าแต่องค์พระเจ้า* ข้าขอยกใจขึ้นหาพระองค์

บทสร้อยที่ 42) กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นคือใครผู้ใด
พระองค์คือพระเจ้า ผู้เข้มแข็ง

บทสร้อยที่ 43) เชิญเถิดเชิญเถิดองค์แสงอรุณ
เชิญมาชูชื่นใจผู้พึ่งบุญ