เพียงวาจาเดียว    		บ.พานุพันธ์

========================

(รับ) เพียงวาจาเดียว ขอพระองค์ทรงโปรด
เพียงคำคำเดียว ขอพระทรงเมตตา
เพียงวาจาเดียว ขอพระองค์ตรัสเถิดหนา
ดวงจิตวิญญาณ์ ของลูกจะพ้นราคิน

1. พระองค์โปรดรักษา วิญญาณ์ของนางมักดาเลนา
แม้นนางชั่วช้าทำบาปทำผิดมหันต์ รู้ผิดรู้วันคืนกลับมาหาพระองค์

2. พระองค์โปรดรักษา โรคภัยของมวลชนอิสราแอล
ทุกข์ทนข้นแค้นลำบาก ตรำตรากสังขาร์
มิหวั่นหวังคอย วันคืนแห่งพระเมตตา