อัลเลลูยา  (เชิญโมทนา)

==============================

(รับ) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยา

1) เชิญเราทั่วหน้าโมทนาสาธุการพระองค์
เชิญเรายินดีสดุดีพระองค์ด้วยเพลงอัลเลลูยา

2) โปรดทรงค้ำชูให้เหล่าลูกพ้นศัตรูวิญญาณ์
โปรดหรรษทานลูกกราบกรานพระองค์ด้วยเพลงอัลเลลูยา