พระองค์ทรงเมตตา 

==================================

1. พระองค์ทรงเมตตาเถิด โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
โอ้พระองค์ทรงค้ำชู ข้าพระบาทผู้หยาบช้า

2. พระองค์ทรงเมตตาเถิด เหล่าชนผู้มีมลทิน
โปรดให้รักพระองค์สิ้น โปรดทรงยลยินข้าฯ เทอญ

3. พระองค์ทรงเมตตาเถิด แด่คนยากจนหม่นหมาง
แด่ผู้เพลินเดินนอกทาง ได้พบความเที่ยงธรรมเทอญ