แม่มารีย์ (1)  		บ.พานุพันธ์

=====================
1. แม่มารีย์ มารดาทรงศรีและนิรมล
ถ่อมจิตใจตนรับฟังบัญชา ตามวาทะของเทวทูตสวรรค์
2. แม่มารีย์ ร่วมส่วนชีวิตกับพระบุตรเจ้า
ตั้งแต่เยาว์วัยถึงวันชีพพลี บารมีล้นเหลือขอพึ่งบุญญา
(รับ) ขอวิงวอน เดชะพระเมตตาแห่งมารดร
โปรดสดับรับและอวยพรชัย ให้ลูกได้พบพระทัยเมตตา
3. โปรดเถิดมารดา ดาราส่องแสงสดใสสกาว
โปรดช่วยลูกเยาว์พ้นภัยหมู่มาร นำทางชีวิตชิดใกล้ภูบาล