โปรดฟังภาวนา

================================

โอ้องค์พระเจ้าข้า โปรดฟังภาวนา โปรดรับฟังคำอ้อนวอน
โอ้องค์พระเจ้าข้า โปรดฟังภาวนา โปรดสดับฟังเราเทอญ
==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997