ลูกแกะพระเจ้า

=========================================

ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก
ขอโปรดทรงพระกรุณาเทอญ (ซ้ำ)

ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก
ขอโปรดทรงประทานสันติเทอญ