โปรดกรุณา

(คณะอนุกรรมการบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ สังฆมณฑลจันทบุรี
===========================

(รับ) โปรดกรุณา พระสวามี โปรดกรุณาเทอญ

1. โปรดกรุณา โปรดกรุณา พระสวามีเจ้า
โปรดให้พวกเรากล้าเข้ามาหา พึ่งพระเมตตาพระองค์ต่อไป
2. โปรดทรงเมตตา โปรดทรงเมตตา พระสวามีเจ้า
โปรดช่วยบรรเทาโทษลูกหนักหนา ลูกขอขมา ขอจงอภัย