หทัยเปี่ยมรัก 			อ.ประจงกิจ

================================

1. หทัยที่เปี่ยมด้วยความรักเหลือล้น หทัยยอมทนยอมขัดสนเพื่อเป็นหนทาง
หทัยรักจริงยิ่งใหญ่ไม่จืดจาง หทัยสรรค์สร้างสันติสุขแห่งดวงใจ

(รับ) โอ้หทัยเปี่ยมรักสูงศักดิ์มาจากสวรรค์ ลดองค์มามีชีวันมนุษย์ (โอ...)
โอ้หทัยรักจริงรักยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ คือหทัยพระบุตรพระเจ้า

2. หทัยที่เปี่ยมด้วยความกรุณา หทัยราชาประสูติมารักษาชาวชน
หทัยสูงศักดิ์ด้วยรักเรามากล้น หทัยทุกข์ทนสิ้นพระชนม์บนกางเขน (รับ)

3. หทัยที่เปี่ยมด้วยความรักนิรันดร์ หทัยราชันจากสวรรค์เสด็จลงมา
หทัยประทานโลหิตและมังสา หทัยบุตราศีลบูชาแห่งความรัก (รับ)

4. หทัยที่เปี่ยมด้วยความอ่อนหวาน หทัยบันดาลความชื่นบานชุบชูชีวัน
หทัยเพิ่มพูนพระคุณมากอนันต์ หทัยทรงธรรม์เป็นประกันแห่งความรอด (รับ)

5. หทัยที่เปี่ยมด้วยความโศกเศร้า หทัยรักเรายอมรับเอาทุกข์ทรมาน
หทัยแสนดีปรานีแก่วิญญาณ หทัยประทานพระชนม์ชีพเป็นบูชา (รับ)