บทสร้อยและสดุดีที่ 19	เอากุสติน โมลิ่ง S.J. / ป.ปรีชาวุฒิ

==================================
(พิธีตื่นเฝ้าวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์)
(หลังบทอ่านที่ 6)

*องค์พระเจ้า* เป็นความสว่าง และเป็นความรอด ของข้าพเจ้า

(สดุดี 19)
1) กฏของพระ เจ้าแสนดี นำชีวี ใหม่ใสสด
คำสั่งของ องค์ทรงยศ จำจดเชื่อ ฟังวางใจ (รับ)

2) ประทานปัญ ญาข้าฯทาส ที่ขาดคิด ชอบมอบให้
เชื่อพระสุข ล้นชนใด บัญญัติพระ ไซร้เที่ยงธรรม (รับ)

3) เกิดความเข้า ใจแท้จริง ควรยิ่งนมัส การเช้าค่ำ
ตัดสินก็ ยุติธรรม สรรคำเทิด ไท้ไป่มี (รับ)

4) ปรารถนามาก กว่าทองคำ หวานล้ำน้ำ ผึ้งรวงที่
บริสุทธิ์ใหม่ สดรสดี เป็นที่ชื่น ชมสมปอง (รับ)