ถวายพรพระผู้เจริญ

(Loue soit a tout instant)
==============================

(รับ) ถวายพรพระผู้เจริญ สรรเสริญมหาสนิทศีล
สรรเสริญทุกทิวาอาจิณ จงสุดสิ้นกำลังวิญญาณ

1) พระองค์ทรงรักวิญญาณ จึงมาสนิทชิดใกล้
คืนวันไม่ว่างห่างไกล อยู่ในแท่นที่บูชา
2) ประทานพระองค์กำบัง ใต้ปังศักดิ์สิทธิ์สุดหา
เป็นทิพย์อาหารเทวา วิญญาณ์บำรุงนิรันดร์
3) ราชามหาราชา จอมฟ้าทวยเทพรังสรรค์
ข้าบาทถวายภิวันท์ พร้อมกันขอสดุดี

4) พระทัยเมตตาการุญ พระคุณล้นเกล้าเกศี
รักลูกโปรดปรานปรานี ยินดีเสด็จลงมา
5) โปรดให้ข้าบาทคนบาป ได้ลาภเลิศล้นหนักหนา
คือปังกำลังวิญญาณ์ คุณาใหญ่ยิ่งฟ้าดิน
6) สถิด ณ แท่นวิหาร ประทานพระองค์เป็นศีล
เพื่ออันเป็นพ้นมลทิน สูญสิ้นที่ร้ายกลายดี

7) แต่โลกมิได้คำนึง เคียดขึ้งลำเดียงเลี่ยงหนี
ไม่ยอมน้อมกายชุลี แด่พระผู้มีเมตตา
8) สถิตพระแท่นเงียบเหงา คนเฝ้าว่างเว้นเหลือหา
ดังต้องจำจองอัตตา ก็เพราะเมตตามากมาย
9) ลูกมาประสงค์เฝ้าแหน ทดแทนคนโลกทั้งหลาย
ขอรักสุดจิตกาย ลูกขอถวายวิญญาณ