สดุดีพระสงฆ์      คณะซิสเตอร์ S.P.C / ร้อยแก้ว รักไทย

===========================

ศรีสวัสดิ์แด่ท่านผู้มีบุญ ท่านเทิดทูนพระคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่
เทพเทวาและมนุษย์สุดแดนไตร ต่างชื่นชมอวยชัยให้เจริญ

ท่านนั้นหรือคือสงฆ์นิรันดร ท่านคือสงฆ์ศักดิ์สิทธิกรควรสรร(ะ)เสริญ
ท่านคือสงฆ์ผู้แทนได้รับเชิญ ท่านคือผู้เทิดเทินคริสต์ราชา

พระจอมเทพอาทรท่านห่อนทุกข์ เกษมสุขเพราะพระคุ้มอารักขา
ท่านคือสงฆ์พลีชีวิตมีศรัทธา โปรดเมตตาเพศสมณะที่ประทาน

ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มีจิตมั่น ท่านเป็นสงฆ์ตลอดนิรันดร์อันสุขศานต์
โปรดภาวนาเพื่อเราช่วยเอาการ เราจะได้เหมือนท่านบารมี