ข้าแต่พระบิดา			ป.ปรีชาวุฒิ

=========================================
(พระสงฆ์นำ) ให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน...

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดิน เหมือนในสวรรค์
ขอพระทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ