บทสร้อยและสดุดีที่ 8		เอากุสติน โมลิ่ง S.J. / ป.ปรีชาวุฒิ

======================================
(วันศุกร์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์)
(สร้อยที่ 34)
(รับ) จงวางใจใน*องค์พระเจ้า* เพราะข้าฯจะสรรเสริญพระองค์อีก
พระองค์ทรงเป็นความรอด พระเจ้าของข้าฯ

1) ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ เที่ยงตรง ข้าฯพระองค์ขอเข้ามา เฝ้าใกล้
โปรดทรงช่วยคุ้มครองผอง โพยภัย ขออย่าให้ข้าฯ แพ้และอับอาย
ข้าฯขอมอบตัวไว้ใน หัตถา อารักษาป้องภัยไม่ ใหลหลง
โปรดช่วยข้าฯ รอดนำสม จำนง เพราะพระองค์ซื่อสัตย์ ล้ำน้ำพระทัย (รับ)

2) ความทุกข์นั้นบั่นทอนชีพ อ่อนล้า กระดูกข้าฯ กร่อนลึกแทบ สึกสลาย
พวกศัตรูเย้ยข้าฯให้ น่าอาย เพื่อนบ้านหมายหมิ่น นักผินพักตรา
คนรู้จักเห็นข้าฯ มา ตามทาง รีบถอยถ่างหลบลี้รีบ หนีหน้า
เหมือนตายจากธุลีเศษ ชีวา เขาลืมข้าฯสิ้น สูญอาดูรครัน (รับ)

3) แต่กระนั้นข้าฯ ก็ยังไว้ วางใจ พระองค์ไซร์เป็นพระเจ้าของ เราแน่
โปรดช่วยข้าฯพ้นศัตรูผู้ รังแก ทรงดูแลข้าฯ ไว้ไม่เว้นวาย (รับ)

4) ข้าพระบาทเป็นทาสผู้ รับใช้ น้ำพระทัยกรุณาข้าฯ เหลือหลาย
เพราะทรงรักมั่นคงอยู่มิ รู้คลาย อย่าให้พ่ายศัต- รูหมู่ไพรี
จงตั้งใจให้เข้มแข็งแกร่ หาญกล้า ใช้ปัญญาเผยแพร่แผ่ กุศล
ผู้มุ่งหวังในพระเจ้าเนา กมล เจริญชนม์ในพระ พรเมื่อตอนปลาย (รับ)