สรรเสริญมรณสักขีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน		เนื้อร้อง ขวัญชัย นาอุดม

ทำนอง Joannes
========================================

(รับ) เชิญพวกเราทั้งผอง เชิญร่วมซ้องสรรเสริญ มรณสักขีทั้งเจ็ดของพระเจ้า
เชิญพวกเราทั้งผอง เชิญร่วมซ้องสรรเสรญ มรณสักขีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน

1) โอ้มรณสักขีของพระคริสต์ ท่านเจริญชีวิตตามมรรคาอย่างเลื่อมใส
ผ่านทรมาน สู่กางเขนชัย เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งคุณธรรมความดี

2) โอ้แม้เจ็บปวดรวดร้าวใจและกาย ท่านมอบพลีถวายเป็นบูชาค่าล้ำ
เหตุเพราะความรัก ต่อองค์ทรงธรรม เพื่อนำรักของพระองค์แพร่ไป

3) โอ้มรณสักขีของพระคริสต์ ด้วยแบบอย่างชีวิตเชื่อศรัทธาจากใจ
ท่านมอบชีวิต แด่องค์ทรงชัย โลหิตถวายเพื่อเป็นพยานพระองค์