ข้าปฏิญาณ

Aujourd' Hui Je M'engage
==================================

1) ด้วยเกียรติข้าปฏิญาณ มั่นในพระคุณ
ข้าขอนมัส(ะ)การ องค์มหาการุญ

รับ) ข้าขอผูกรักพระองค์ ยืนยงเพิ่มพูน
โปรดทรงเอื้อเฟื้อเจือจุน คำข้าสาบาน

2) ข้าขอเป็นศิษย์ติดตาม แพร่นามพระองค์
หัวใจข้าทุกโมงยาม ขอมอบพระองค์
3) ข้าขอบำเพ็ญคุณงาม สมนามคริสตังค์
จะหลีกความชั่วเลวทราม มั่นในคำสัญญา