ลูกไหว้นมัสการ      		ชนินทร, ร้อยแก้ว รักไทย

บ.วิชัย กู้ชาติ
==============================

(รับ) ลูกไหว้นมัสการสรรเสริญบูชา
วันทาเชิดชูพระผู้ทรงฤทธ์ิเรืองรอง
ชนทั่วแดนไตรไทยทั่วแหลมทอง
เชิญร่วมใจปองสดุดีพระเมตตา

1. ดวงตะวันอันสาดแสงร้อนแรงทวี
เป็นสักขีแห่งพระบรมนามา
2. หมู่วิหคนกใหญ่น้อยล่องลอยบินไป
เตือนใจให้ทราบซึ้งในพระคุณา
3. ทั่วทุ่งนาอีกป่าเขาเขินเนินแนวไพร
สิ่งทั้งหลายแซ่ซ้องพระเกียรติเดชา
4. เหล่าดาราอันสุกใสในจักรวาล
นิรันดร์กาลสนองตามพระบัญชา
5. เชิญชาวเราจงเปล่งเสียงบูชาทรงชัย
ร่วมจิตใจร่วมทั้งคำภาวนา
6. พระบิดาพระบุตรพระจิตฤทธิไกร
ลูกถวายอภิวาทวันทนา