ด้วยดวงจิตชื่นบาน    		บ.พานุพันธ์

====================================
1) ด้วยดวงจิตชื่นบาน เราน้อมสาธุการ
ดวงมาลย์ซ้องร้องว่า โฮซานนาพระเป็นเจ้า
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์ เป็นนิจนิรันดร์
บันดาลสวรรค์โลกา สุขารมณ์ชื่นชีวี

2) ด้วยดวงจิตใจภักดิ์ ขอรักพระองค์
ผู้ทรงฤทธิไกร สร้างฟ้านภาลัย
แต่เมตตาสุดล้ำ น้อมรับเอากาย
เพื่อตายล้างไถ่โทษ ขอโปรดเสด็จมา