พระมารดานิจจานุเคราะห์		ป.ปรีชาวุฒิ

======================

1) โอ้พระมารดานิจจานุเคราะห์ แม่ผู้คุ้มครองภัยอันตราย
ผู้แผ่เมตตาพึ่งพาอาศัย ช่วยลูกพ้นภัยโอ้พระมารดา
แม่คือความหวัง ของเราคนบาป ให้ลูกเดินตาม แบบอย่างแม่เทอญ

2) ลูกขอวันทา มารดาทรงศรี ผู้ทรงปรานี ได้โปรดวิงวอน
ขับร้องอวยชัย โอ้พระมารดร ผู้งามบวร กายและวิญญาณ
เหล่าลูกทั้งหลาย ขอแม่คุ้มครอง อยู่ในพระพร ตลอดนิรันดร์

3) โอ้พระมารดา นิจจานุเคราะห์ ลูกขอวิงวอน พรหม(ะ)จารีย์
มอบตนเป็นพลี โอ้แม่มารีย์ องค์ราชินี โลกและสวรรค์
ลูกขอถวาย ทั้งกายวิญญาณ โอ้พระมารดา เมตตาลูกเทอญ