พิธีตื่นเฝ้าวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

===========================
(เพลงแห่เข้า) ป.ปรีชาวุฒิ

(ก่อ) พระคริสตเจ้าองค์ความสว่าง
(รับ) ขอขอบพระคุณพระเจ้า

(พระสงฆ์ประกาศสมโภชปัสกา)
1) บัด นี้ขอให้บรรดาเทพนิกรในสวรรค์ชื่นชม โสมนัส
ขอ ให้ชาวสวรรค์ร่าเริงยินดีเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า
2) ให้ แตรสัญญาณนำความรอดส่งเสียงก้อง กังวาน
ฉ- ลองชัยชนะแห่งพระมหากษัตรา ธิราช
3) ขอ ให้แผ่นดินได้รับแสงสว่างเจิดจ้านี้มีความ ชื่นชม
ขอ ให้แสงรุ่งโรจน์แห่งพระราชาผู้ดำรงอยู่ชั่วนิ- รันดร
4) (ส-) แดงให้ทั่วโลกทราบว่า ตนได้พ้นจากความ มืดแล้ว
ขอ ให้พระศาสนจักร มารดาศักดิ์สิทธิ์ของ ชาวเรา
5) ชื่น ชมยินดี ส่องแสงโชติช่วงแห่งพระ ผู้ไถ่
ขอ ให้ประชากรของพระเจ้าเปล่งเสียงโหร้องแสดงความ ยินดี
6) ดัง กึกก้องไปทั่วสักการสถาน แห่งนี้ (รับ)

(รับ) จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงนิจนิรันดร์

7) เป็น การเหมาะสมถูกต้อง แท้จริง
ที่ จะเปล่งเสียงขับร้องด้วยสิ้นสุดจิตใจอย่าง ไพเราะ
8) สรร เสริญพระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรพา นุภาพ
สรร เสริญพระเยซูคริสต์พระเจ้าของ ชาวเรา
9) พระ บุตรแต่องค์เดียวของ พระองค์
พระ คริสตเจ้าได้ทรงใช้หนี้ที่อาดัมทำไว้สำ หรับเรา
10) ต่อ พระบิดาผู้สถิตนิ รันดร
ทรง หลั่งพระโลหิตชำระโทษทัณฑ์ดั้งดิมของ ชาวเรา
11) บัด นี้เป็นงานสมโภช ปัสกา
วัน ที่พระคริสตเจ้าลูกแกะปัสกาที่แท้จริงถูก ประหาร
12) บัน ดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่บ้านพักอาศัยของคริสตชนผู้มี ความเชื่อ
คืน นี้เป็นคืนที่พระองค์ได้ทรงนำชนอิสราเอลบรรพบุรุษของข้าพเจ้า ทั้งหลาย
13) ออก จากประเทศอียิปต์พ้นจากการ เป็นทาส
เดิน บนทางแห้งข้าม ทะเลแดง (รับ)

14) คืน นี้จึงเป็นคืนที่เสาเพลิงได้ทำลายความมืดแห่งบาปให้สูญ สิ้นไป
คืน นี้เป็นคืนที่ผู้เชื่อในพระคริส- ตเจ้า
15) ได้ หลุดพ้นจากความชั่วช้าแห่งโลกีย์และเงา ของบาป
มา รับพระหรรษทาน มีส่วนในความศักดิ์สิทธิ์อีก ครั้งหนึ่ง
16) คืน นี้แหละเป็นคืนที่พระคริสตเจ้าได้ทรงทำลายพันธะแห่ง ความตาย
กลับ คืนพระชนม์ชีพจากแดนผู้ตายอย่างผู้ ทรงชัย
17) พระ ทัยกรุณาของพระองค์ช่างน่าพิศวงเสียนี่ กระไร
ความ รักของพระองค์ก็เหลือล้นสุดจะ พรรณา
18) พระ องค์ถึงกับประทานพระบุตรมาเป็นค่าไถ่เพื่อจะไถ่ทาสให้เป็น อิสระ
บาป ของอาดัมช่างมีความจำเป็น เสียจริง
19) ที่ จะต้องถูกทำลายด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระคริส- ตเจ้า
ความ ผิดนี้ช่างมีโชคอย่าง เหลือล้น
20) ที่ มีบุญได้พระผู้ไถ่ยิ่งใหญ่ถึง เพียงนี้
วาม ศักดิ์สิทธิ์ของคืนนี้เองขับไล่ความชั่วให้ สูญไป (รับ)

21) ชำ- ระล้างความผิดนำความบริสุทธิ์มาคืนให้ คนบาป
นำ ความชื่นชมยินดีมาคืนให้ผู้ โศกเศร้า
22) คืน นี้เป็นคืนแสน สุขแท้
ใน คืนนี้เองแผ่นดินสัมพันธ์กับ สวรรค์
23) มนุษย์ กับพระเจ้ากลับคืน ดีกัน
เหตุ ฉะนี้ข้าแต่พระ บิดา
24) โปรด รับคำสดุดีสรรเสริญนี้เป็นบูชา ยามเย็น
ที่ ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแด่พระองค์ในคืนน่าชื่น ชมนี้
25) และ ขอกราบวอนพระองค์ได้โปรด ให้เทียน
ซึ่ง ถวายเป็นเกียรติแด่ พระองค์
26) ลุก โชติช่วงอยู่ตลอดไปอย่า ได้มอด
ขอ ให้เปลวเพลิงนี้พุ่งขึ้นสูงขึ้นเบื้องบนดุจควัน เครื่องหอม
27) ไป รวมกับแสงสว่างแห่งดวงดาราใน ท้องฟ้า
ขอ ให้เทียนนี้ลุกส(ะ) ว่างอยู่ (รับ)

28) จน ดาวประจำรุ่งโผล่ขึ้นเว- ลาเช้า
ดาว ประจำรุ่งที่ไม่มีวันตกนี้ ก็คือ
29) พระ คริสตเจ้าพระบุตรของ พระองค์
ซึ่ง เสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพจากแดน ผู้ตาย
30) ส่อง แสงสันติภาพมาให้มนุษ- ยชาติ
พระ องค์ท่านทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิ- รันดร

(สัตบุรุษรับ)
อา---แมน