เพราะรัก			นพณี

=============================

เพราะรักพระคริสต์จึงยอมอุทิศ
พลีชีวิตเพื่อไถ่บาปปวงประชา
ประทานโลหิตมังสา
หล่อเลี้ยงวิญญาณ์เราทุกทุกคน

โอ้พระชุมพา
เปี่ยมความเมตตาเหลือล้น
โปรดช่วยดลลูกพ้นภัยพาลเทอญ

โอ้พระชุมพา
เปี่ยมความเมตตาเหลือล้น
โปรดช่วยดลลูกพบสันติสุขเทอญ