พระแม่มารีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ (วันเสาร์)

==========================

1. วันทามารีย์ทรงมีพระคุณ ประกอบบุญทุกเสาร์เราบูชา
น้อมนำดวงใจร้อยกรองพรรณพวงมาลา เพื่อวันทากัลยาล้ำวิไล
ทรงบำเพ็ญเป็นเลิศหญิงในหล้า พระจิตเดชาอันเกริกไกร
ทรงเป็นมารดาสมเทพบัญชาเต็มใจ จึงได้นามพระแม่มารีย์
2. วันทามารีย์ยินดีพระองค์ รับชาติทรงสมภพพระเยซู
พระบุตรก่อเกิดรับเอากายาเชิดชู ผู้รอบรู้แสนรักชาวโลกา
วางมาลาวอนไหว้ฤทัยมั่น มอบความเชื่อนั้นด้วยศรัทธา
ขอพรศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิ์ด้วยความเมตตา ก้มวันทาพระแม่มารีย์
3. วันทามารีย์ปรานีทุกคน ได้โปรดดลพ้นผองภัยนานา
ยอมพลีชีวีนี้วางแทบบาทมารดา อย่าทอดทิ้งวิญญาณนำข้าไป
โอ้มารดาช่วยส่องแสงอันสว่าง แนะทางชีวิตที่สดใส
พระนามศักดิ์สิทธิ์สูงบริสุทธิ์คู่ใจ มั่นอยู่ในพระแม่มารีย์