บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================

บทสร้อยที่ 34) จงวางใจในองค์พระเจ้า* เพราะข้าฯ จะสรรเสริญ
พระองค์อีก พระองค์ทรงเป็นความรอด พระเจ้าของข้าฯ

บทสร้อยที่ 35) ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย

บทสร้อยที่ 36) แม้ข้าพเจ้าอยู่กลางเงาความตาย
ข้าพเจ้าก็ไม่กลัวสิ่งร้ายทั้งสิ้น

บทสร้อยที่ 37) มีลำธารน้ำที่ทำให้นครของพระเจ้า ชื่นชมยินดี

บทสร้อยที่ 38) จิตใจข้าพเจ้า กระหายหาพระองค์ผู้ทรงชีวิต
เมื่อใดเล่าจะได้ประสบ พระพักตร์พระองค์