สวรรค์ ณ แผ่นดิน			ป.ปรีชาวุฒิ

==============================

(รับ) สวรรค์ ณ แผ่นดิน ชนทั้งสิ้นจงเปรมปรีดิ์
สรรเสริญสดุดี พระภูมีพระองค์ประทาน
ชาวเราน้อมเกล้าวันทา ผู้ทรงสร้างฟ้าและดิน
ขอบพระคุณเจ้าชีวิน ชนทั้งสิ้นกราบวันทา

1) เนรมิตสรรพสิ่ง ประเสริฐยิ่งเพื่อชาวประชา
ประทานพระสัญญา พระเมตตารักนิรันดร์

2) ทรงประทานองค์พระบุตร ผู้ประสูติ ไร้ซึ่งราคี
ทรงสอนด้วยชีวี พร้อมยอมพลีเป็นค่าไถ่

3) อีกประทานสื่อสัมพันธ์ เป็นประกันทางแห่งชีวิต
พระกายพระโลหิต องค์พระคริสต์เป็นบูชา