พระอาจารย์    		ส.ปุคะละนันท์

==========================

1. พระอาจารย์ พระอาจารย์ ไฉนบรรทมหลับอยู่
ทิ้งข้าเปล่าเปลี่ยวหดหู่ อดสูใจกายมืดมน

2. พายุแรงกล้า พัดพานาวาลอยลิ่ว
เห็นทีชีพข้าจะสิ้น โปรดทรงยลยินข้าเทอญ

3. พระอาจารย์พระอาจารย์ ไฉนหลับไหลไม่ตื่น
พระองค์อยู่ไหนไกลอื่น โปรดคืนสู่ใจลูกยา

(รับ) อนิจจา ใยความเชื่อน้อย ข้าอยู่กับเจ้าเฝ้าคอย
ช่วยเหลือตลอดมา อนิจจา ใยเจ้าหน้าตาโศกศัลย์
ข้าอยู่กับเจ้าทุกทุกวัน เจ้าเองซิพลันจากไป

4. พระอาจารย์ พระอาจารย์ บัดนี้หัวใจลูกชื่น
พระองค์มิไปไกลอื่น แต่ยืนกลางใจลูกยา