ให้เราไปป่าวประกาศ			อ.ประจงกิจ

===============================

(รับ) ให้เราไปป่าวประกาศ
พระนามพระเจ้า
ผู้ทรงรักชาวเรา
ตราบนิรันดร์กาล
ให้เราไปป่าวประกาศ
พระวรสาร
และเป็นพยาน
ด้วยแบบอย่างคริสตชน

1. พระวาจาพระเจ้าเราได้ฟังทั่วหน้ากัน
จงไปแบ่งปันด้วยใจยินดี
ปฏิบัติตาม ด้วยความเปรมปรีดิ์
ประกาศข่าวดีด้วยชีวีเป็นพยาน (รับ)

2. พระกายาพระคริสต์พระโลหิตในบูชา บำรุงวิญญาณ์เพิ่มพูนชีวี
ศรัทธากล้าหาญ หยุดมารไพรี
กระทำความดีตามหน้าที่คริสตชน (รับ)