อัลเลลูยา (จงแสวงหา)			แปล: ป.ธรรมนิยม

Seek Ye First เรียบเรียง คพ.โมลิ่ง S.J.
=============================


จงแสวงหาน้ำพระทัยพระเป็นเจ้า
และความเที่ยงตรงของพระองค์
แล้วทุกทุกสิ่งจะบังเกิดแก่ตัวของท่าน อัลเลลู อัลเลลู...ยา