เทิดเกียรติพระแม่มารีย์   		ป.ปรีชาวุฒิ

=========================

วันทาแม่มารีย์แม่ผู้มีบุญ ได้โปรดทรงการุญเป็นมารดา
แม่เป็นยอดสตรีแม่มีพระเมตตา ลูกขอกราบวันทาพึ่งพระคุณ

วันทาแม่มารีย์ราชินีสวรรค์ ได้โปรดทรงฟังคำลูกวิงวอน
แม่คือความหวังเมื่อมารมาราญรอน ขอลูกอย่าแคลนคลอนทางสวรรค์

วันทาแม่มารีย์นิรมลทิน ทั่วโลกต่างยลยินเกียรติพระนาม
โปรดให้ลูกยินดีปฏิบัติตาม ดำเนินในทางธรรมทุกวันเทอญ