น้อมเกล้าสดุดี  		ส.ดำเนินสดวก

============================
1. ข้าฯขอน้อมเกล้าสดุดี ด้วยใจภักดีแด่องค์ราชัน
ข้าฯจะขอรักไปจนสิ้นชีวัน ด้วยใจยึดมั่นในองค์ราชา

2. ข้าฯขอน้อมเกล้ากราบวันทา โดยภาวนาด้วยใจมุ่งหมาย
สิ่งข้าฯหวังแม้มันจะต้องมลาย จะไม่ขอหน่ายข้ามั่นในองค์เสมอ

(รับ) ความเชื่อของข้าจะต้องมั่นคง ยึดองค์พระคริสต์เป็นหลักเป้าหมาย
ดำเนินชีวิตตามพระองค์จนตาย เพื่อจุดมุ่งหมายในพระวรสาร

3. ข้าฯขอน้อมเกล้าด้วยใจรัก ด้วยใจสมัครจะตามองค์ราชา
ดวงวิญญาณ์หวังใจจะพบพระองค์ ลูกมุ่งหน้าตรงประสงค์ความดี