ด้วยดวงใจยินดี 		ป.พุฒตาลศรี

==============================

(รับ) ด้วยดวงใจยินดี ขอเชิญร่วมอัญชุลี
ชนทั่วแดนแผ่นดิน ถวายพรแด่พระองค์

1. เชิญถวายพระพร ยกยอกรวันทา
อยู่เบื้องหน้าพระองค์

2. พระองค์ทรงเมตตา ต่อประชาทั้งปวง
ที่ดวงจิตซื่อตรง

3. ในวันอันยินดี ที่พวกเราพร้อมเพรียง
เปล่งเสียงร้องสรรเสริญ

4. พระองค์เสด็จมา เยี่ยมเยียนชาวประชา
คือเหล่าข้าฯ ทั้งหลาย