ผู้มีน้ำใจ (ผู้อ่าน)  			ส.ดำเนินสดวก

=========================

1. สิริมงคลจงมีแด่พระเป็นเจ้า
ผู้ซึ่งโปรดเกล้าประทานผู้มีน้ำใจ
มาอยู่ต่อหน้าพระบิดาและปวงชาวไทย
ตราบนี้ต่อไปจะได้ปฏิญาณสัญญา

2. ต่อหน้าพระคัมภีร์ยินดีรับเป็นผู้อ่าน
ทุกแหล่งสถานยินดีเผยพระวาจา
ประกาศให้ก้องป่าวร้องเรื่องพระคริสต์ราชา
ท่านเสด็จมาช่วยเหลือเราทุกคน

(รับ) ใครได้สละชีวิตเพื่อติดตามองค์พระเยซู
เขาต้องต่อสู้กับศัตรูที่มารังควานทุกข์ทน
ต้องจากพ่อแม่พี่น้องที่รักของตน
เพื่อมาฝึกฝนพระธรรมประจำชีวี

3. ท่านจงช่วยเหลือจุนเจือผู้ที่ลำบาก
ทั้งผู้ที่ขาดความเชื่อและความภักดี
จงรีบสั่งสอนข้อความในพระคัมภีร์
ด้วยความปรานีอย่างที่พระคริสต์ทรงทำ