พระสิริรุ่งโรจน์ (1)		อ.ประจงกิจ

========================================

(ชาย) พระสิริรุ่งโรจน์ แด่พระเป็นเจ้าในสรวงสวรรค์
(หญิง) และมนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปราน จงประสบสันติสุขบนแผ่นดิน

(ชาย) ขอสรรเสริญพระองค์
(หญิง) ขอถวายพรแด่พระองค์
(ชาย) ขอกราบนมัสการพระองค์
(หญิง) ขอถวายเกียรติแด่พระองค์

(ชาย) ขอขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเลอเลิศ
(หญิง) พระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์
(ชาย) เป็นพระเป็นเจ้า พระบิดา ทรงสรรพานุภาพ
(หญิง) ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรแต่องค์เดียว

(ชาย) พระเจ้าข้า พระองค์คือพระบุตรพระบิดา ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า
(หญิง) ผู้พลีพระชนม์เพื่อยกบาปของโลก ขอทรงพระกรุณาเทอญ
(ชาย) พระองค์ผู้ทรงยกบาปของโลก โปรดฟังข้าพเจ้าวิงวอนเทอญ
(หญิง) พระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดา ขอทรงพระกรุณาเทอญ

(ชาย) ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์
(หญิง) พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นเจ้า
(ชาย) พระองค์ผู้เดียวสูงสุด

(พร้อม) ร่วมกับพระจิตในพระสิริรุ่งโรจน์ ของพระบิดาเจ้า อาแมน...