ลูกแกะพระเจ้า			อานนท์ พิทักษ์นรชน

=========================================

ลูกแกะพระเจ้า ผูัทรงลบล้างบาปของโลกา ทรงพระกรุณาเราเทอญ
ลูกแกะพระเจ้า ผูัทรงลบล้างบาปของโลกา ทรงพระกรุณาเราเทอญ
ลูกแกะพระเจ้า ผูัทรงลบล้างบาปของโลกา ทรงพระกรุณาประทานสันติสุขเทอญ