พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ		อ.ประจงกิจ

====================
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ
พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ

พระคริสต์ทรงเมตตาเราเทอญ
พระคริสต์ทรงเมตตาเราเทอญ

พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ
พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ