ชุมพาพระเจ้า(พระองค์ทรงยกบาป)

===============================

ชุมพาพระเจ้า ผู้ทรงยกบาปโทษแห่งโลกา
กรุณาเราเทอญ

ชุมพาพระเจ้า ผู้ทรงยกบาปโทษแห่งโลกา
กรุณาเราเทอญ

ชุมพาพระเจ้า ผู้ทรงยกบาปโทษแห่งโลกา
ประทานสันติเทอญ