ข้าเจ้าถวายสดุดี

==================================

1) ข้าเจ้าถวายสดุดี แด่พระองค์ทุกวันตลอดกาล
จะขอสรรเสริญพระนาม ยั่งยืนนานไม่รู้เสื่อมคลาย
พระองค์ผู้ทรงชัย น้ำพระทัยเลิศล้ำเหลือคณา
ความรักความเมตตา ปรากฏเหนือทุกสิ่งสร้างมา

2) สู่แท่นถวายบูชา แด่พระองค์เป็นนิจตลอดกาล
จะขอร้องสาธุการ โมทนาสรรเสริญพระคุณ
ขอจงโปรดการุณย์ ล้างมลทินหมดสิ้นฤทัย
ทั้งนำสู่ทรงชัย ร่วมจิตใจถวายบูชา