เชิญพี่น้อง

All The Earth Proclaim The Lord
========================================

(รับ) เชิญพี่น้องร้องถวายพร ยอกรกราบพระองค์

1) สรรเสริญพระองค์หัวใจปลื้มเปรมปรีดิ์
ร่วมพิธียินดีโห่ร้องก้องอวยชัย

2) พระองค์ทรงสร้างทุกอย่างในโลกหล้า
พระคือพระบิดาเมตตาโปรดอวยพร

3) เข้าพระวิหารนำเครื่องบรรณาการ
ด้วยดวงจิตชื่นบาน ดวงมาลย์รักพระองค์