ข้าแต่พระเจ้า 5 			อ.ประจงกิจ

===================================

1. ข้าแต่พระเจ้า ทรงเมตตาเราเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเมตตาเราเทอญ

2. ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงเมตตาเราเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเมตตาเราเทอญ

3. ข้าแต่พระเจ้า ทรงเมตตาเราเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเมตตาเราเทอญ